Iedere gebouweigenaar heeft als taak en verantwoordelijkheid te zorgen voor veilige en goed functionerende technische voorzieningen. Het is bewezen dat de kwaliteit van werkzaamheden sterk verbetert indien de uitvoering hiervan periodiek wordt gecontroleerd.
Positif verzorgt onafhankelijke inspecties en audits voor u, afgestemd op uw specifieke situatie. Naast de volledige rapportage leveren wij een duidelijke managementsamenvatting met conclusies en concrete aanbevelingen.
Onvoldoende inzicht onderhoudskwaliteit
Wettelijke verplichtingen, normen en richtlijnen
Borging veiligheid
Klachten en complexe storingen
Beoordeling noodzaak technische vervanging
SCIOS-inspecties (gasleidingen en collectieve cv-installaties)
NEN 3140
NEN 2767
Luchtbehandeling (o.a. klimaatklachten)
Mechanische ventilatie
Rookgaskanalen
Cv-installaties
Overige gebouwgebonden installaties
Legionella
Borging kwaliteit, veiligheid en naleving wettelijke normen en richtlijnen
Langere levensduur installaties
Verlaging financiële risico’s en veiligheidsrisico’s
Inzicht in onderhoudsprestaties
Beter kunnen sturen op output (PLAN-DO-CHECK-ACT)